Những ảnh hưởng có thể có của IVF đến sức khỏe (Possible health effects of IVF)

Possible health effects of IVF - Vietnamese

Em bé đầu  tiên của Úc được  thụ tinh trong  ống nghiệm (in-vitro fertilisation - IVF) được  sinh ra vào năm  1980.  Kể từ đó, trên  100.000 em bé được  thụ tinh bằng  cách sử dụng  IVF và các công nghệ  hỗ

trợ sinh sản  khác, đã được  sinh ra. Trong năm  2010,  3,3 phần trăm các em bé của Úc được  thụ tinh bằng  công nghệ  hỗ trợ sinh sản (assisted reproductive technologies - ART).